Previous Page  28 / 28
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 28
Page Background

Шифра на проект

2279

© 2019 Herbalife International of America, Inc.

Herbalife (U.K.) Limited, Uxbridge, England, UB8 1HB.

Јануари 2019. Печатено во Европа.

Сите производи и имиња на компанијата со наставките ® или ™ се регистрирани

или се во очекување на регистрација на Herbalife International, Inc. Сите права се

задржани. Ниеден дел од оваа или од која било друга публикација на Herbalife

International не смее да се репродуцира или да се копира со печатење,во аудио или

видео облик без писмена дозвола од страна на Herbalife International.

Со исклучок на грешки и испуштени содржини.

Наведените изјави што ги дале клиенти и/или независни Членови на Herbalife не се

наменети да се користат при продажба на Herbalife производи.

НачинотнакористењеинаменатанапроизводитенаHerbalifeседеталноопишаниволитературата

за Herbalife производи што официјално ја користи Компанијата,и тоа се единствените материјали

што треба да се користат за продажба на производи на Herbalife. Ниедно тврдење или

претставување од страна на клиент и/или независен Член на Herbalife во никој случај не треба да

сесметазатврдењеилипретставувањедекапроизводитенаHerbalifeсезанештодругоосвенза

употребата утврдена во литературата за производите на Herbalife и на етикетите на производите.

ПроизводитенаHerbalifeможедапомогнатворегулирањенатежинатасамокакоделодисхрана

со контролиран калориски внес.

Остварените приходи прикажани во овој Билтен не значат дека автоматски толку се заработува.

Заработката ќе зависи од тоа колку време и колку труд ќе се вложи во бизнисот.

I s s u e

1 9 5

Ma c e d o n i a n

# 5 9 2 1 - MK

- 9 5

/Herbalife

/Herbalife

/herbalife

/Herbalife

Share a

Shake

#SHARE

A

SHAKE

Креирајте

Рецепти

Споделете

Измешајте

Уживајте

Откријте

6

8

Април 2018. Печатено во Европа.

2

2